Centrum duševního zdraví

Internetový casopis Cognitive Remediation Journal

Home 

On-line Alkohol Test | Cognitive Remediation Journal | Biofeedback Institut Česko Slovenský

 

Cogmed

 

Centrum duševního zdraví Cogmed Qualified Practice

Trénování paměti

– cvičení mozku pro zdravé jedince (je vhodný i při prvních známkách oslabení paměti a pozornosti). Zlepšuje vaši výkonnost žádoucí v zaměstnání pomocí počítačového tréninku pracovní paměti, který probíhá přes internetovou síť spojením s Cogmed serverem lokalizovaným v USA v Broomfieldu v Coloredu.

Trénink je určen zvláště pro velmi výkonné jedince v pozici manažer, vedoucí pracovník. Dále pro „normální děti“, které chtějí zlepšit svůj prospěch ve škole. Dnešní škola není  jen o výchově k samostatnému přemýšlení, ale o kapacitě pracovní paměti.

Pracovní paměť předurčuje školní úspěch, nikoliv úroveň intelektu. I nadprůměrně nadané dítě může ve škole selhávát, pokud nemá dostatečnou kapacitu pracovní paměti. Jedná se o novou, unikátní metodu, která odstartovala ve Švédsku v roce 2004 v USA 2006 a v ČR v roce 2010.

Cvičení je efektivní a u některých jedinců výrazně, což prokazují četné studie vyhodnocené PET a fMRI.

Pro trénink získá klient svoje CD, kupuje si identifikační kód (ID) a na svém domácím počítači v době, která je pro něho nejoptimálnější z hlediska subjektivní formy, se přihlašuje na centrální server v USA, odkud se mu spouští jeho individuální trénink.

Výborné výsledky nejsou jen u nadaných a nadprůměrných jedinců, ale i u hyperaktivních dětí (ADHD). Nejnovější studie potvrzují efekt tréninku na rozvoj nových schopností u nadaných jedinců, u dospělých osob po cévní mozkové příhodě a po úrazech (traumatech) mozku.

Další skupina jsou také diabetici s cévním poškozením mozku a hypertonici s poškozením vaskulárního systému. Udržuje  psychickou výkonnost ve středním a počínajícím starším věku při známkách oslabení paměti.

Jedná se o počítačový trénink bez použití medikace a stimulujících látek. Efekt cvičení je trvalý, nejvýraznější během jednoho roku po tréninku.

 

Cogmed trénink - Cogmed trénink pracovní paměti je počítačový program pomáhající dětem, adolescentům i dospělým k trvalému zlepšení pozornosti. Toho je dosaženo pomocí trénování kapacity pracovní paměti. Je prokázáno, že děti, které mají vysoký intelekt a malou kapacitu pracovní paměti, na základní  škole  neprospívají. Naopak děti, které mají dobrou kapacitu pracovní paměti, ale  nejsou tak intelektuálně zdatné, mohou  mít  na základní škole paradoxně lepší školní výsledky než ty „chytřejší“. K tomu, aby se někdo naučil malou násobilku, nebo vybraná  slova, nepotřebuje být nutně génius. Ale děti s vysokým intelektem a malou kapacitou pracovní paměti mohou mít na základní škole velké problémy s výukou. Přitom jim stačí jen „natrénovat“ kapacitu  pracovní paměti a jejich  školní výsledky  se výrazně zlepší. To je také jedna z indikací počítačového tréninku pracovní paměti Cogmed. Základní  indikací  pro trénink pracovní paměti jsou ale děti s hyperkinetickým syndromem, tedy děti, které jsou od „přírody“ nepozorné a divoké. Tyto děti bývají diagnostikovány jako ADHD. Jsou biologicky odlišné od běžné populace dětí především v činnostech tzv. čelních  mozkových laloků. U ADHD je prokázáno, že centrálním deficitem je pracovní paměť. Pracovní paměť lze trénovat.

Kompletní trénink zahrnuje:

Úvodní pohovor

  • První sezení
  • Pět týdnů tréninku s týdenními telefonickými konzultacemi trenéra
  • Shrnující sezení
  • Přešetření po 6 měsících
  • Přístup na tréninkový web Cogmedu
  • 12 měsíční kondiční trénink

 

Tuto péči mohou poskytovat pouze specialisté na problematiku pozornosti, kteří jsou akreditováni Cogmedem.

 

Počítačový trénink pracovní paměti probíhá doma za použití domácího počítače, není potřeba osobních návštěv v ordinaci. Trenér, uživatel i jeho rodiče mají okamžité informace o průběhu tréninku pomocí internetu.

Program se neustále přizpůsobuje výkonu uživatele. Tím je dosaženo maximálního efektu tréninku. Uživatel nemůže být při tréninku přetížen nebo naopak odrazen opakovanými neúspěchy.

Trénink je rozložen na 25 sezení po 30 – 40 minutách odtrénovaných během 5 týdnů. Poté následuje nutný odpočinek, po němž může uživatel dále trénovat po celý rok kondiční verzi programu.

Každý uživatel má svého trenéra Cogmedu, který jeho vede trénink, sleduje výsledky, podporuje a motivuje ho.

Uživatel se svou rodinou a ve spolupráci s trenérem si předem sestaví individuální harmonogram tréninku. Cogmed umožňuje široké možnostmi přizpůsobení individuálním potřebám uživatele.

Tréninkový web Cogmedu umožňuje uživatelům průběžně sledovat výsledky a vývoj jejich tréninku.

Kondičním tréninkem Cogmedu si uživatel svou dosaženou kapacitu dále zdokonalí a potvrdí si, že dosažené výsledky přetrvávají i po delší době.

Produkty Cogmedu

Cogmed trénink pracovní paměti je k dispozici ve třech
verzích pro tři věkové skupiny.

Cogmed JM
Předškolní věk

Mladší děti používají pracovní paměť v mnoha oblastech, například k soustředění se, k uposlechnutí pokynů
a k tomu, aby dokázali u nějaké činnosti zůstat a dokončit jednotlivé aktivity po sobě. Tato verze má formu hry, u níž dítě nepotřebuje znát ani číslice, ani písmena. Pracovní paměť je velmi významným ukazatelem pro budoucí školní úspěšnost dítěte.

Cogmed RM
Školní věk

Pracovní paměť je zásadní u dětí a dospívajících jak ve škole, tak ve společnosti přátel a rodiny. Čtení, řešení matematických úkolů, plánování i udržení myšlenek při konverzaci, to vše závisí na pracovní paměti. Trénink pracovní paměti u školních dětí je ve světě nejrozšířenější.

Cogmed QM
Dospělí

U dospělých je pracovní paměť zásadní při plánování, soustředění se a odolávání rušivým podnětům. Tato verze je ověřena i u lidí po traumatickém poranění mozku a u starších lidí.

Výzkum

Studie se shodují v tom, že většina lidí s poruchami pozornosti má sníženou kapacitu pracovní pamětiTo platí i pro poruchy pozornosti v dětství (hyperaktivita s poruchou pozornosti = ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder), traumatická poranění mozku nebo pro poruchu pozornosti při přirozeném stárnutí a rovněž pro mělčí poruchy koncentrace.

Výzkum dále ukazuje, že poruchy pracovní paměti souvisejí rovněž s nižší školní či pracovní úspěšností. A obráceně, dobrá kapacita pracovní paměti se úzce shoduje s vrozenou inteligencí.

Neustále se zvyšující počet výzkumných prací dokazuje efektivitu Cogmed tréninku pracovní paměti. Mezi nimi je významná zejména studie profesora Klingberga z roku 2005 potvrzující efektivitu tréninku pracovní paměti u školních dětí s ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), a to v multicentrické (prováděné na více pracovištích současně) a placebem kontrolované studii.

Studie prokázala klinicky i statisticky významné efekty tréninku i na ukazatelích kapacity pracovní paměti, které nebyly specificky trénovány. Efekty tréninku se generalizují i na schopnost potlačit impulzivitu a tím dosáhnout lepšího soustředění. Novinkou ve vědeckých výzkumech je prokazatelná souvislost mezi zvýšením kapacity pracovní paměti a zlepšením pozornosti. Aktuální výsledky neustále přibývajících vědeckých studií naleznete na stránkách www.cogmed.com

 

Výhody tréninku

Pracovní pamět je zásadní jak pro schopnost soustředění, tak pro schopnost přiměřeně odolávat rušivým podnětům z okolí a pro schopnost komplexního uvažování. Zvýšení kapacity pracovní paměti se přenáší i na zlepšení pozornosti a kontrolování impulzivity. U 8 z 10 uživatelů, kteří dokončí trénink, zjišťujeme měřitelné zlepšení ve výše uvedených oblastech.

Děti – Rodiče a učitelé udávají rovněž zlepšení sociálních dovedností, větší přebírání iniciativy, lepší pamatování si instrukcí a schopnost samostatně dokončit zadaný úkol.

Výsledkem jsou zlepšené školní dovednosti, a to zejména v porozumění čtení a v matematice.

Dospělí – Po tréninku své pracovní paměti se budete lépe koncentrovat, budete schopni odolávat rozptýlení, lépe si plánovat a plnit jednotlivé kroky pracovního programu.

Výsledkem je zlepšená pracovní výkonnost a prodloužení schopnosti soustředění.

Pracoviště Cogmedu

Síť pracovišť používajících Cogmed trénink pracovní paměti je nejvíce rozšířená v USA a v Kanadě. V Evropě zejména ve Skandinávských zemích. Naše pracoviště je zatím první ve střední Evropě. Všechna pracoviště nabízející Cogmed trénink pracovní paměti jsou akreditovaná a roli trenéra může zastávat pouze vysokoškolsky vzdělaný odborník v pomáhajících profesích.

O Cogmedu

Společnost Cogmed byla založena v roce 2001 neurovědci z Karolinska Institutu ve Stockholmu ve Švédsku. Cogmed trénink pracovní paměti se v klinické praxi používá ve Švédsku od roku 2003 a v roce 2006 byl zaveden do Spojených států a Kanady. Společnost Cogmed sídlí v USA v Naperville v Illionois. Základní literatura týkající se tréninku pracovní paměti pochází od prof. Torkela Klingberga, M.D., Ph.D. (The Overflowing Brain, Oxford University Press 2008).

 

Je nepozorný, zlobí, vyrušuje. Článek v Psychologie dnes listopad 2011

Září 2011 Journal COGMED třetí číslo

Červenec 2011 Journal COGMED zpracované příspěvky z biofeedback kongresů v Mnichově a v Thessaloniki

První číslo JOURNAL COGMED, které vyšlo v listopadu 2010

Ukázka tréninku-verze pro dospělé (Cogmed QM)

Ukázka tréninku-verze pro školní děti (Cogmed RM)

Working Memory Training for Children with Attention Problems or Hyperactivity

Psychiatrie-ročník 14-2010-supplementum 1 příspěvěk Novotný, Haase

Co je to COGMED?

Cogmed trénink pracovní paměti - přednáška

Cogmed poster z konference Lázně Jeseník, leden 2010

APA Poster Lucas - květen 2008 - porovnání tréninku verbální a vizuálně prostorové p.p.

Klingberg 2008 - přehled studíí od prof. Klingberga

Thorell 2008 - trénink předškolních dětí

GathercoleS PSYCHOLOGIST 2008 21_Working memory in the classroom

Joni Holmes-Dev.Science March 23,2009

Klingberg et al JAACAP 2005 - hlavní studie efektivity tréninku pracovní paměti u dětí s ADHD

Klingberg J Clin Exp Neuropsychol 2002 - pilotní studie efektivity tréninku pracovní paměti u dětí s ADHD

Nature neuroscience Olesen 2003 - neurofyziologický efekt tréninku s použitím fMRI

SRCDBradley poster 2007 studie tréninku u dětí s ADHD

Stroke Studie - studie u pacientů s poškozením mozku

Westerberg 2007 studie efektivity tréninku u starších osob

Westerberg 2008 - pracovní paměť u dětí

Ukázka programu COGMED trénink pracovní paměti

Cogmed RM Demonstration

 

Ukázka programu COGMED trénink pracovní paměti

Cogmed QM Demonstration

 

|Aktuality| |Akreditace| |Akreditace MŠMT| |Akreditace DP| |O nás| |Kontakt| |Biofeedback| |Cogmed| |Pracovní paměť| |Výzkum| |Gestalt terapie| |KBT| |EMDR| |HRV| |Hypnoza| |Supervizoři|

Copyright © 2012 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.